Regulamin biblioteki w szkole Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej

I. Prawa i warunki korzystania.

 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice. 
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca każdego roku szkolnego.
 3. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki 
  i przestrzegać godziny jej otwarcia. 
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
 7. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki  w wyznaczonym terminie. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej  odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu. 

II. Wypożyczanie książek.

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
 2. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę
  i prosić o sprolongowanie terminu.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Biblioteka umożliwia także wypożyczenia większej liczby książek na okres wakacji i ferii. 

III. Wypożyczanie podręczników – opisuje załącznik do niniejszego regulaminu.

IV. Poszanowanie książek.

 1. Książki należy szanować. 
 2. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 3. Wypożyczonych książek i czasopism nie wolno niszczyć ( robić notatek, zaginać, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki w szkole Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej

1.  Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej oraz  podręczniki do klasy IV -VIII są własnością szkoły i są udostępniane poprzez bibliotekę szkolną.  

2. Podręczniki i materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, mają być użytkowane przez okres 3 lat,  dlatego w szczególny sposób należy chronić je przed zagubieniem
i zniszczeniem.

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki oraz przekazuje nieodpłatnie materiały  ćwiczeniowe, których uczniowie nie zwracają.

4. Dołączona do podręcznika  płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów  edukacyjnych.

II. Zasady korzystania i udostępniania darmowych podręczników.

1. Pierwsze, jak  i kolejne części podręczników, będą wypożyczane za pośrednictwem wychowawców  klas I, II, III oraz  nauczycieli danego przedmiotu  w klasach IV, V, VI, VII, VIII. Każdemu  uczniowi zostaje przypisany  numer wypożyczonych podręczników.

2. O wypożyczeniu  kolejnej części  podręcznika decyduje wychowawca klas I, II i III oraz nauczyciele danego przedmiotu w klasach IV, V, VI, VII, VIII.  Uczeń zobowiązany jest wtedy oddać poprzednią część podręcznika wraz z  jego dodatkowym wyposażeniem ( płyty, mapy itp.).

3. Uczniowie, nieobecni  w szkole w dniu wypożyczenia/
oddawania  podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy klasy/nauczyciela danego przedmiotu lub bezpośrednio do opiekuna biblioteki szkolnej.

4. Uczniowie zobowiązani są  do dbałości o podręczniki  (obłożenie, nie pisanie wewnątrz). Zasady przekazuje  wychowawca klasy rodzicom na  zebraniu rodziców.


III. Odpowiedzialność za podręczniki.

1. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników ( materiałów edukacyjnych ) przez ucznia,  rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z aktualną ceną podręcznika.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się: poplamienie, trwałe  zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, wyrwanie
i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne,  które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają  pełne
z nich korzystanie.

4. W przypadku , gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do  oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i dodatkowych materiałów.

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2020/ 2021


Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych
MZ, GIS i MEN.

 1. Od 1 września 2020 r. wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Książki będą udostępniane tylko osobom zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Przed wejściem do biblioteki szkolnej każdy jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni.
 5. Korzystanie uczniów z biblioteki jest dobrowolne.

                                                                                                                     Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i organizacja pracy biblioteki
                                                                                                                                                          na terenie szkoły
.


1. Biblioteka jest otwarta w wyznaczonych  godzinach od wtorku do piątku.
    Godziny pracy biblioteki będą podane wychowawcom klas oraz wywieszone na tablicy
    ogłoszeń i drzwiach biblioteki.

 1. 2. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca,
  druga oczekująca w wyznaczonym miejscu z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 2. 3. Nauczyciel bibliotekarz jest w kontakcie z czytelnikami, proponuje różne formy
  aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 3. 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – pracownicy dezynfekują środkami
           zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

                                                                                                             Zasady obowiązujące uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.

1. Uczeń zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu, w bezpiecznej odległości od stolika.

 1. 2. Po dezynfekcji dłoni, zostawia na wyznaczonym miejscu książki do zwrotu.
  Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu
  i  odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 2. 3. Uczeń ma zakaz samodzielnego dostępu do półek z książkami.
 3. 4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. 5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną – poprzez dziennik
  lub u wychowawcy klasy. O możliwości odbioru książek zostaną poinformowani przez
  nauczyciela biblioteki.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

Początek strony