Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki.

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2018 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-07

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Justyna Fic, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 270 79 67 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ul. Szkolna 2, Nowa Wieś Szlachecka, 32-060 Liszki

Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej i południowej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

 - Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

- W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

- W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

- Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

Początek strony