REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

§ 1

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swoj ej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań przyjętych w planie pracy oraz w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 3. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
 • tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy
  w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
 1. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, komputerowych, ruchowych i innych,
 • możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,
 • umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
 • prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
 • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
 • rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji,
 1. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły.
 2. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.
 3. Zadania wychowawców świetlicy:
 • zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,
 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,
 • organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,
 • włączanie się w realizację programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły.

§ 2

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej, a w szczególności:
 • dzieci rodziców pracujących zawodowo,
 • dzieci oczekujące na obiad,
 • klasy wymagające opieki świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela (zastępstwa).
 1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 8.00 i 11.30 do 17.00.
 2. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły i kalendarzem dni wolnych ustalonym na początku każdego roku szkolnego.

§ 3

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor szkoły.
 4. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:
 • uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
 • przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
 • wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
 • aktywności podczas zajęć,
 • kulturalnego zachowania w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania wobec wychowawców, koleżanek i kolegów,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
 • każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy,
 • dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach.
 1. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

§ 4

 1. Wychowawca świetlicy każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze statutem szkoły i programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły.
 3. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie planu pracy świetlicy.

§ 5

 1. W świetlicy mogą być prowadzone następujące zajęcia w grupach wychowawczych oraz
  w sekcjach zainteresowań:
 • przyrodniczo-ekologiczne,
 • plastyczno-techniczne,
 • kulturalne,
 • teatralne,
 • muzyczno-wokalne,
 • języka angielskiego,
 • taneczne,
 • regionalne,
 • haftu,
 • inne.
 1. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie w zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.
 2. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

§ 6

 1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
 2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Wychowawcy świetlicy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

§ 7

 1. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
 2. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność
  u wychowawcy.
 1. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
 2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00, wychowawcy świetlicy kontaktują się
  z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieką wychowawców.
  W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzasadnionych przypadkach wychowawcy informują o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i najbliższy komisariat policji.

§ 8

 1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy nauczyciele - wychowawcy świetlicy.
 2. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • regulamin świetlicy,
 • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • dzienniki zajęć,
 • karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
 • sprawozdania z działalności świetlicy,
 • tygodniowy plan pracy wychowawców świetlicy.

§ 9

 1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawców.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez ucznia w świetlicy.
 4. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać dyrektorowi szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

Początek strony