Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych, tj.: liceum  ogólnokształcącego, technikum,  branżowej szkoły  I stopnia i  klasy wstępnej,  o  której mowa    w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół, o których mowa w wierszu 2.

od 15 maja do 19 czerwca

2023 r.

od 28 lipca do 4 sierpnia

2023 r.

od 23 października
do 16 listopada 2023 r.1)

od 12 grudnia

do 21 grudnia 2023 r.1)

2.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się:

§  sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej,

§  sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną,

§  sprawdzian uzdolnień kierunkowych dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

§  próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa

sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej.

 

od 15 maja do 30 maja 2023 r.

 

od 28 lipca do 31 lipca 2023 r.

nie dotyczy 2)

nie dotyczy 2)

1) Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2) W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 w branżowej szkole I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3.

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej.

od 31 maja do 13 czerwca 2023 r.

II termin: do 28 czerwca 2023 r. 3)

od 1 sierpnia do 2 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy 2)

nie dotyczy 2)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej.

do 16 czerwca 2023 r.

II termin: do 30 czerwca 2023 r. 3)

do 3 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy 2)

nie dotyczy 2)

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

----------

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez    przewodniczącego    komisji     rekrutacyjnej    czynności     związanych z ustaleniem tych okoliczności 4).

do 10 lipca 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

do 16 listopada 2023 r.1)

do 21 grudnia 2023 r.1)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

do 23 listopada 2023 r.1)

do 5 stycznia 2024 r.1)

3) Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

4) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art.150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2023 r.

do godz. 12.00

24 listopada 2023 r.1)

do godz. 12.00

8 stycznia 2024 r.1)

do godz. 12.00

9.

Wydanie  przez   szkołę   skierowania   na   badania   lekarskie   kandydatowi,   w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej  prowadzącej  kształcenie  zawodowe  /  kształcenie  w zawodzie.

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.

od 4 sierpnia do 17 sierpnia

2023 r.

od 23 października

do 1 grudnia 2023 r.1)

od 12 grudnia 2023 r.

do 11 stycznia 2024 r.1)

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej,

 do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 5)

§  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 6)

§  orzeczenia psychologicznego  o  braku  przeciwskazań  psychologicznych  do kierowania pojazdem7).

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.

od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r.

od 24 listopada

do 8 grudnia 2023 r.1)

od 8 stycznia

do 16 stycznia 2024 r.1)

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r. do godz.12.00

22 sierpnia 2023 r.

do godz.12.00

11 grudnia 2023 r.1)

do godz. 12.00

18 stycznia 2024 r.1)

do godz. 12.00

 

5) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe).

6) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe).

7) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe).

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora.

27 lipca 2023 r.

22 sierpnia 2023 r.

do 12 grudnia 2023 r.1)

do 19 stycznia 2024 r.1)

13.

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

28 lipca 2023 r.

24 sierpnia 2023 r.

do 13 grudnia 2023 r.1)

do 22 stycznia 2024 r.1)

Procedura odwoławcza 8).

14.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

do 1 sierpnia 2023 r.

do 25 sierpnia 2023 r.

do 14 grudnia 2023 r.1)

do 23 stycznia 2024 r.1)

15.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

16.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

17.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Dodatkowe informacje:

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, jak stanowi art. 130 ust. 7a ustawy - Prawo oświatowe.

8) art. 158 ust. 6-9 ustawy - Prawo oświatowe. Czynności określone w art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo oświatowe, podejmowane przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, komisję rekrutacyjną, dyrektora szkoły   mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.    W przypadku  czynności podejmowanych  przez komisję  rekrutacyjną –  także w trybie obiegowym  -  decyzję w tej sprawie podejmuje organ  prowadzący  szkołę zgodnie   z art. 130 ust. 6a ustawy - Prawo oświatowe.

 

 

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

Początek strony